Close
Събиране и управление на необслужвани вземания на юридически лица

Кредитинс е водеща компания в сферата на управление на дълга и междуфирмената задлъжнялост. Разполагаме с екип от професионалисти, обучени чрез най-добрите методи в бизнеса, изграждани в процеса на работа. Това ни позволява да предоставяме на нашите клиенти в кратък срок оптимални решения на проблемите им.

За да бъдем конкурентоспособни и максимално полезни на клиентите си, постоянно усъвършенстваме методите си на работа, следвайки конюнктурата на пазара. В различните етапи на събиране това ни дава следните предимства:
Извънсъдебно събиране
- Кратък срок за извънсъдебно събиране – 60 дни.
- Посещение на всички адреси на длъжника при липса на контакт с него с цел получаване на реална информация за състоянието му.
- Индивидуален подход към всеки отделен случай.
- Пълна проверка на финансовото състояние на длъжника.

В края на процедурата по извънсъдебно събиране изготвяме подробен профил на длъжника, който съдържа данни за реалното му състояние, както и препоръка за последващи съдебни действия – най-подходящата съдебна процедура, разходите, които трябва да се направят и шансът за събиране на задължението. Тази информация позволява взимане на информирано решение и предпазва от излишни разходи.
Съдебни процедури
Натрупаният с годините опит ни позволява да познаваме изключително добре тънкостите на всяка съдебна процедура и да насочваме клиентите си към най-подходящата за всеки конкретен случай, като сведем разходите по нея до минимум. Крайната ни цел не е да осъдим длъжника, а да възстановим на вземането.
Работим с екип от трима адвоката и редица консултанти, които ни осигуряват информация и при най-сложните и заплетени случаи.
Принудително събиране на задължения
Работим със съдебни изпълнители в цялата страна. Контролираме работата им, издирваме имущество – движимо и недвижимо, съдействаме при извършване на описи, изкупуваме и складираме имущество на длъжника. Осигуряваме използването на пълния инструментариум, с който разполагат съдебните изпълнители.
Натрупаният опит ни позволява да познаваме добре законите в детайли и да ги използваме максимално ефективно в защита на интересите на нашите клиенти. Наред с това гъвкавият подход и индивидуалното отношение гарантират успеха на работата ни, независимо от сложността на поставената задача.